เรื่อง "การวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม" (Mixed method for social science research) รุ่นที่ 4

หลักสูตร : เรื่อง "การวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม" (Mixed method for social science research) รุ่นที่ 4 วันที่ 17 November - 18 November 2018

วันที่ : 17 November - 18 November 2018

หลักสูตร : เรื่อง "การวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม" (Mixed method for social science research) รุ่นที่ 4

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี

สถานที่ : ณ KU HOME เกษตรศาสตร์ บางเขน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนงานวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม” รุ่นที่ 4

(Mixed method for social Science research)

วันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2561

KU HOME เกษตรศาสตร์ บางเขน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

จัดโดย สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

หลักการและเหตุผล

                 การวิจัยทางสังคมศาสตร์ คือ การศึกษาค้นคว้าหาความจริงด้วยระบบและวิธีการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ พฤติกรรม ปรากฏการณ์ หรือปฏิกิริยา ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์และสังคม เพื่อให้ทราบถึงความรู้และความจริงที่จะนำมาแก้ไขปัญหาของสังคม หรือก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ปัจจุบันนักวิจัย และนักวิชาการให้การยอมรับกับการวิจัยแบบผสมผสานเป็นอย่างมาก เป็นการผนวกรวมการวิจัยสองรูปแบบ คือ เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มคุณภาพของการวิจัยจากการนำข้อดีและข้อเด่นของการวิจัยทั้งสองรูปแบบมาผนวกรวมกัน เพื่อเพิ่มคุณภาพของการวิจัยจากการนำข้อดีและข้อเด่นของการวิจัยทั้งสองรูปแบบมาผนวกรวมกัน ด้วยเหตุนี้ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม” รุ่นที่ 3 (Mixed Method) ขึ้นเพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยได้รับความรู้และเทคนิคใหม่ในกระบวนการวิจัย ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปทำวิจัยด้วยตนเอง ทำวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท เอก หรือเขียนรายงานการวิจัยให้ได้มาตรฐานในระดับสูงขึ้น

วัตถุประสงค์

               เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ และเทคนิคใหม่ในกระบวนการวิจัย ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยด้วยตนเอง ทำวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก โท หรือเขียนรายงานการวิจัยให้ได้มาตรฐาน