เมืองอัจฉริยะ และศูนย์ข้อมูล : SMART CITY & DATA CENTER

หลักสูตร : เมืองอัจฉริยะ และศูนย์ข้อมูล : SMART CITY & DATA CENTER วันที่ 14 November - 16 November 2018

วันที่ : 14 November - 16 November 2018

หลักสูตร : เมืองอัจฉริยะ และศูนย์ข้อมูล : SMART CITY & DATA CENTER

วิทยากร : รศ. ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์ ผศ. ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ นายประสิทธ์ เหมวราพรชัย นายพัลลภ สว่างวงษ์

สถานที่ : ห้อง Lotus ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล : Smart City & Data Center

14-16 พฤศจิกายน 2561  ห้อง Lotus  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

หลักการและเหตุผล

       สมาร์ตซิตี (smart city) หรือ เมืองอัจฉริยะ เป็นรูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัล หรือข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารในการเพิ่มประสิทธิและคุณภาพของบริการสังคม เพื่อช่วยในการลดต้นทุน แ ละลดการบริโภคของประชากร โดยยังคงเพิ่มประสิทธิภาพให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้ในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  เมืองอัจฉริยะสร้างขึ้นจากโครงสร้างพื้นฐานของ Internet of Things (IoTs) ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อระหว่างกันของอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่ทำหน้ารวบรวมข้อมูลและส่งต่อผ่านระบบเครือข่ายสื่อสาร (Networking Communication) ไปยังศูนย์ข้อมูล (Data Center) เพื่อใช้ในการรวบรวมจัดเก็บข้อมูล (Big Data) เพื่อการวิเคราะห์และใช้ข้อมูลร่วมกันในขณะที่สื่อสารกันของระบบรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ก็เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการองค์กรหรือเมืองให้มีประสิทธิภาพตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ IEEE Power & Energy Society – Thailand Chapter ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง เมืองอัจฉริยะและศูนย์ ข้อมูล (Smart City & Data Center” โดยการสนับสนุนวิชาการจาก ว ส ท . , สถาบันอุดมศึกษา และผู้เชี่ยวชาญในงานภาคปฏิบัติ โดยตรง

วัตถุประสงค์

1. สร้างความรู้ความเข้าใจในระบบสมาร์ตซิตี (smart city) หรือ เมืองอัจฉริยะ และศูนย์ข้อมูล (Data Center)

2. รับทราบถึงมาตรฐานต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานในการสร้างระบบเมืองอัจฉริยะ และศูนย์ข้อมูล

3. เพื่อศึกษาดูงานระบบจริงและหลักการทำงานของเมืองอัจฉริยะ และศูนย์ข้อมูล

กลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้บริหารระดับสูงในระดับกำหนดนโยบายขององค์กร  เช่น CEO, COO, CIO, CFO, CTO, etc.

2. ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลหรือผู้อำนวยการด้านนโยบาย ของหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน

3. ที่ปรึกษาด้านเมืองอัจฉริยะ และศูนย์ข้อมูล (Data Center)

4. บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไปที่สนใจ