โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง เรื่อง การคิดเชิงระบบในมิติทางสังคมศาสตร์  (Systematic Thinking in Social Science)

หลักสูตร : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง เรื่อง การคิดเชิงระบบในมิติทางสังคมศาสตร์ (Systematic Thinking in Social Science) วันที่ 1 January - 16 December 2019

วันที่ : 1 January - 16 December 2019

หลักสูตร : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง เรื่อง การคิดเชิงระบบในมิติทางสังคมศาสตร์ (Systematic Thinking in Social Science)

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ปฏิทัศน์

สถานที่ : KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง

เรื่อง การคิดเชิงระบบในมิติทางสังคมศาสตร์

(Systematic Thinking in Social Science)

ระหว่าง เดือนมกราคม – ธันวาคม 2562

โดย สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

 

หลักการและเหตุผล

การคิดเชิงระบบเป็นหัวใจสำคัญหนึ่งในชุดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st century learning, 2018) ซึ่งนักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ ครู นิสิต และนักศึกษาทุกระดับจำเป็นต้องเรียนรู้และฝึกฝนให้เกิดทักษะการคิดเชิงระบบอย่างถูกต้อง ซึ่งจะทำให้บุคคลที่มีทักษะการคิดเชิงระบบสามารถเข้าใจโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างระบบรูปแบบต่าง ๆ ในเชิงสังคมศาสตร์ จึงสามารถวิเคราะห์และวางแผนการแก้ปัญหาทุกเรื่องอย่างเป็นระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สมาคมนักวิจัยเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบในมิติทางสังคมศาสตร์ให้แก่นักวิจัยและประชาชนทุกระดับที่สนใจ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างระบบรูปแบบต่าง ๆ ในเชิงสังคมศาสตร์ และนำความรู้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ รวมถึงการวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงานได้จริงหลังจากได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวนี้แล้ว

 

วัตถุประสงค์ของการอบรม

1.     พัฒนาผู้เข้ารับการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และทฤษฎีการคิดเชิงระบบในมิติทางสังคมศาสตร์แบบมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง

2.     พัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ปัญหาเชิงระบบในมิติทางสังคมศาสตร์แบบมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง

3.     เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการคิดเชิงระบบในการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าอบรม

บุคลากรทางด้านการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา ครู นักวิชาการ และบุคคลทั่วไปที่จำเป็นต้องวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

(จำกัดจำนวนผู้เข้ารับการอบรมเพียงรุ่นละไม่เกิน 50 ท่าน)

 

 

สถานที่: KU HOME (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน)

วัน/เวลา

ระยะเวลาอบรมทั้งสิ้น 2 วัน 1 คืน (เสาร์-อาทิตย์)

รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 26 ถึง วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562

รุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 16 ถึง วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

รุ่นที่ 3 วันเสาร์ที่ 30 ถึง วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

รุ่นที่ 4 วันเสาร์ที่ 27 ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562

รุ่นที่ 5 วันเสาร์ที่ 18 ถึง วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

รุ่นที่ 6 วันเสาร์ที่ 29 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

รุ่นที่ 7 วันเสาร์ที่ 27 ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

รุ่นที่ 8 วันเสาร์ที่ 17 ถึง วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562

รุ่นที่ 9 วันเสาร์ที่ 28 ถึง วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2562

รุ่นที่ 10 วันเสาร์ที่ 26 ถึง วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2562

รุ่นที่ 11 วันเสาร์ที่ 16 ถึง วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

รุ่นที่ 12 วันเสาร์ที่ 14 ถึง วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562

 

ค่าลงทะเบียน

สมาชิกสมาคมนักวิจัย 4,700.00 บาท บุคคลทั่วไป 5,200.00 บาท