โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  การจัดทำรูปเล่มรายงานการวิจัยในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์

หลักสูตร : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำรูปเล่มรายงานการวิจัยในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ วันที่ 26 January - 29 September 2019

วันที่ : 26 January - 29 September 2019

หลักสูตร : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำรูปเล่มรายงานการวิจัยในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์

วิทยากร : อาจารย์ ดร.รุ่งรัตนา เจริญจิตต์

สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

การจัดทำรูปเล่มรายงานการวิจัยในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์

ระหว่าง เดือนมกราคม-ธันวาคม 2562

โดย สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

 

หลักการและเหตุผล

          การจัดทำรูปเล่มรายงานการวิจัยเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของการดำเนินการวิจัยทางสังคมศาสตร์ นักวิจัยทุกระดับจำเป็นต้องใส่ใจ ให้ความสำคัญ และเรียนรู้ฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญ จนสามารถจัดทำรูปเล่มรายงานการวิจัยของตนได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องตามหลักการทางวิชาการและหลักสากล โดยเฉพาะนักวิจัยหน้าใหม่ นักวิจัยที่กำลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ครู อาจารย์ ที่จำเป็นต้องทำงานวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อประโยชน์ในการสำเร็จการศึกษา หรือการขอตำแหน่งวิชาการ เป็นต้น

สมาคมนักวิจัยเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดทำรูปเล่มรายงานการวิจัยในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ ให้แก่นักวิจัยทุกระดับที่สนใจ เพื่อให้สามารถจัดทำรูปเล่มรายงานการวิจัยได้จริงหลังจากได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวนี้แล้ว

 

วัตถุประสงค์ของการอบรม

1.     พัฒนาผู้เข้ารับการอบรมให้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดทำรูปเล่มรายงานการวิจัยในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง

2.     พัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีทักษะการจัดทำรูปเล่มรายงานการวิจัยในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบมุ่งเป้าการจัดทำเล่มรายงานการวิจัยได้จริง

3.     เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดทำรูปเล่มรายงานการวิจัยทางสังคมศาสตร์ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานทางวิชาการในระดับสากล


คุณสมบัติผู้สมัครเข้าอบรม

บุคลากรทางด้านการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา ครู นักวิชาการ และบุคคลทั่วไปที่จำเป็นต้องจัดทำรูปเล่มรายงานการวิจัยทางสังคมศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

(จำกัดจำนวนผู้เข้ารับการอบรมเพียงรุ่นละไม่เกิน 40 ท่าน)

 

สถานที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน

วัน/เวลา

ระยะเวลาอบรมทั้งสิ้น 2 วัน 1 คืน (เสาร์-อาทิตย์)

รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 26 ถึง วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562

รุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 11 ถึง วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

รุ่นที่ 3 วันเสาร์ที่ 28 ถึง วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2562

 

ค่าลงทะเบียน

     สมาชิกสมาคมนักวิจัย 4,200.00 บาท บุคคลทั่วไป 4,700.00 บาท