โครงการฝึกอบรมหลักสูตร มินิเอ็มบีเอ บริหารจัดการและพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

หลักสูตร : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร มินิเอ็มบีเอ บริหารจัดการและพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ วันที่ 1 June - 28 September 2019

วันที่ : 1 June - 28 September 2019

หลักสูตร : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร มินิเอ็มบีเอ บริหารจัดการและพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

วิทยากร : รศ.สุขุม นวลสกุล, ดร.อนุสร ธรรมใจ, รศ.ดร.สมชาย ภัคภาสน์วิวัฒน์

สถานที่ : Connecion MRT รัชดา ลาดพร้าว *สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

วัตถุประสงค์
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร มินิเอ็มบีเอ:บริหารจัดการและพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เป็นโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการสาหรับผู้ประกอบกิจการ,ผู้บริหารธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้งระดับขนาดเล็ก(Start Up),ขนาดกลาง,เพื่อก้าวสู่การเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่เข้มแข็งในอนาคต โดยจัดหลักสูตรการอบรมที่ครอบคลุมความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่ทันสมัยรอบรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหาร สามารถเข้าสู่ตลาด ทั้งในระดับท้องถิ่น,ระดับประเทศ,ระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับโลกรองรับยุคการค้าเสรี พร้อมเสริมทักษะด้วยหลักสูตรที่เข้มข้นประกอบกับวิธีการฝึกอบรมที่มีประสิทธิผลสูงสุดทั้งด้านการพัฒนาโครงการฯ,การตลาดโครงการและการประเมินโครงการด้วยความรู้เชิงวิชาการและประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิและนักบริหารที่ประสบความสาเร็จจากธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ฝึกปฏิบัติการโดยใช้โครงการเรียนรู้ธุรกิจร่วมกันการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศละประการสาคัญคือการสร้างเครือข่าย
ผู้ประกอบกิจการอสังหาริมทรัพย์พัฒนาความสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง นาพาธุรกิจสู่เป้าหมายร่วมกัน
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเชื่อมั่นได้ว่าจะมีขีดความสามารถเป็นนักบริหารด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างมืออาชีพได้ เพื่อการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงในระยะยาว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โครงการฯสามารถอานวยประโยชน์ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมที่สาคัญดังนี้
1. เพิ่มวิสัยทัศน์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้กว้างไกลทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
2. เพิ่มพูนความรอบรู้ทักษะทั้งด้านการพัฒนาโครงการ,การตลาด และการประเมิน ทั้งในระดับพื้นฐานและระดับเฉพาะด้านของการบริหารจัดการกิจการ
3. พัฒนาความเป็นผู้ประกอบกิจการที่พร้อมด้วย IQ EQ SQ MQ AQ LQ HQ RQ OQ และ PQ
4. เพื่อพัฒนาทักษะทางการจัดการสาหรับผู้จัดการยุคใหม่ทั้งด้านการคิด (Conceptual Skill) ด้านบุคคล (Human Skill) และ ด้านการงาน (Technical Skill)
5. เพิ่มสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งมาจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนวิทยากรจากหน่วยงานชั้นนา รวมทั้งกับผู้ที่สาเร็จการอบรมไปแล้วเป็นเครือข่ายที่แน่นแฟ้น
อันจะนาไปสู่การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจสืบไป

**ไม่จำกัดวุฒิฯ  เพศ และพาไปศึกษาดูงาน**
อบรม 13 สัปดาห์ 20 หัวข้อ เรียนเฉพาะ วันเสาร์