The Big Data Ecosystem for Senior Management #2

หลักสูตร : The Big Data Ecosystem for Senior Management #2 วันที่ 1 August - 2 August 2019

วันที่ : 1 August - 2 August 2019

หลักสูตร : The Big Data Ecosystem for Senior Management #2

วิทยากร : เอกอนันต์ ทองแท้

สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน รัชดา

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ Big Data Analytic 
ขั้นพื้นฐานในหลักสูตร The Big Data Ecosystem for Senior Management พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าวตามข้อมูลหลักสูตรที่ส่งมาด้วยนี้ ในวันที่ 1 – 2 สิงหาคม
 พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรม Grande Mercure Fortune  ค่าลงทะเบียน  8,200 บาท