AI and Data Science  for Management Level #2

หลักสูตร : AI and Data Science for Management Level #2 วันที่ 19 December 2019

วันที่ : 19 December 2019

หลักสูตร : AI and Data Science for Management Level #2

วิทยากร : เอกอนันต์ ทองแท้

สถานที่ : โรงแรมแกรนด์เมอเคียวฟอร์จูน ถ.รัชดาภิเษก

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน Data Science จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดอบรมหลักสูตร AI and Data Science for Management Level เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านทฤษฎี และลงมือปฏิบัติจริง ในการให้ความรู้เกี่ยวกับ Data Science อาทิ การเก็บข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจ เป็นต้น เพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

4. วัตถุประสงค์

          1. พัฒนาผู้เข้ารับการอบรมให้ทราบถึงเทคนิคในการเก็บข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการนำข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานได้จริง

          2. พัฒนาผู้เข้ารับการอบรมให้ทราบถึงเทคนิค เพื่อนำไปเผยแพร่และต่อยอดให้กับองค์กรในการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร