Deep Learning using Keras

หลักสูตร : Deep Learning using Keras วันที่ 27 February - 28 February 2020

วันที่ : 27 February - 28 February 2020

หลักสูตร : Deep Learning using Keras

วิทยากร : รศ.ดร. วรเศรษฐ สุวรรณิก

สถานที่ : โรงแรมแกรนด์เมอเคียวฟอร์จูน ถ.รัชดาภิเษก

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

การนี้ทางสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดอบรมหลักสูตร Deep Learning using Keras เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านทฤษฎี และการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความรู้เกี่ยวกับ Keras ซึ่งมีจุดเด่นคือ ความง่ายในการนำไปใช้ และสามารถทำงานได้ทั้งบน CPU และ GPU

วัตถุประสงค์

          1. พัฒนาผู้เข้ารับการอบรมให้ทราบถึงเทคนิคในการเก็บข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการนำข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานได้จริง

          2. พัฒนาผู้เข้ารับการอบรมให้ทราบถึงเทคนิค เพื่อนำไปเผยแพร่และต่อยอดให้กับองค์กรในการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร