Data Governance for Public Sector #1

หลักสูตร : Data Governance for Public Sector #1 วันที่ 24 July 2020

วันที่ : 24 July 2020

หลักสูตร : Data Governance for Public Sector #1

วิทยากร : Aekanun Thongtae

สถานที่ : โรงแรมแกรนด์เมอเคียวฟอร์จูน ถ.รัชดาภิเษก

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

**วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ขณะนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมอบรมเต็มจำนวนแล้ว หากมีผู้สนใจจะแจ้งกำหนดวันอบรมรุ่น 2 เป็นลำดับถัดไป**

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมและแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับ Data Governance เพื่อให้ Stakeholders ทุกคนเข้าใจถึงสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อข้อมูล และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยที่ทุกองค์กรต้องดำเนินงานให้เป็นไปตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดอบรมหลักสูตร Data Governance for Public Sector #1 เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านทฤษฎี อาทิเช่น แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลในแบบดั้งเดิมจนถึงยุคการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ กรอบแนวทางธรรมมาภิบาลข้อมูล ขั้นตอนการปฏิบัติตามวงจรชีวิตของข้อมูล เป็นต้น  พร้อมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้านนโยบาย แนวปฏิบัติ การประเมิน เพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ดังนั้น สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในหลักสูตร Data Governance for Public Sector #1 พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าว