Data Governance for Public Sector 2

หลักสูตร : Data Governance for Public Sector 2 วันที่ 28 October 2020

วันที่ : 28 October 2020

หลักสูตร : Data Governance for Public Sector 2

วิทยากร : Aekanun Thongtae

สถานที่ : โรงแรมแกรนเมอร์เคียว ฟอร์จูน

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมและแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับ Data Governance เพื่อให้ Stakeholders ทุกคนเข้าใจถึงสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อข้อมูล และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยที่ทุกองค์กรต้องดำเนินงานให้เป็นไปตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดอบรมหลักสูตร Data Governance for Public Sector 2 เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านทฤษฎี อาทิเช่น แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลในแบบดั้งเดิมจนถึงยุคการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ กรอบแนวทางธรรมมาภิบาลข้อมูล ขั้นตอนการปฏิบัติตามวงจรชีวิตของข้อมูล เป็นต้น  พร้อมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้านนโยบาย แนวปฏิบัติ การประเมิน เพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ดังนั้น สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในหลักสูตร Data Governance for Public Sector 2 พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่
ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าวตามข้อมูลหลักสูตรที่ส่งมาด้วยนี้ ในวันที่ 28 ตุลาคม 
พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรม Grande Mercure Fortune