Personal Data Protection Act – PDPA 2

หลักสูตร : Personal Data Protection Act – PDPA 2 วันที่ 23 September 2020

วันที่ : 23 September 2020

หลักสูตร : Personal Data Protection Act – PDPA 2

วิทยากร : ผศ.ดร.สมนึก คีรีโต

สถานที่ : โรงแรมแกรนเมอร์เคียว ฟอร์จูน

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

หลักสูตรการฝึกอบรม  การเตรียมความพร้อมและแนวทางดำเนินการตามกฎหมาย

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act – PDPA 2)

 

หลักการและเหตุผล

          สืบเนื่องจากการที่เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันในเกือบทุกด้าน ตั้งแต่การใช้เพื่อสนับสนุนงานธุรกิจ การบริหารงานและการให้บริการประชาชนของภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล และการใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชนทั่วไป ส่งผลให้การเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสามารถทำได้โดยง่าย นอกจากเกิดประโยชน์แล้วยังมาพร้อมกับการสร้างความเดือดร้อนหรือความเสียหายในกรณีที่มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน์ หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับความยินยอมหรือแจ้งล่วงหน้า ดังนั้น ประชาชนทั่วไป องค์กรทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ จำเป็นจะต้องตระหนักรู้ และเตรียมความพร้อมเพื่อให้มีความเข้าใจและปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมในประเด็นด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในโลกดิจิทัล และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบตามกรอบกฎหมายของไทย ที่เรียกว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) หรือ PDPA) ได้อย่างเคร่งครัด

 

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม

1.      เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ. 2562 อาทิ นิยามสำคัญ การตีความ สิทธิ หน้าที่ การบังคับใช้ และบทลงโทษ

2.      เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้านนโยบาย แนวปฏิบัติ การประเมินความเสี่ยง และกระบวนการเตรียมพร้อมเพื่อการปฏิบัติสำหรับองค์กรให้สอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

3.      เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปและข้อมูลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer - DPO) ตามนัยของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ. 2562


 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.      ผู้เข้าร่วมอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.. 2562 อาทิ นิยามสำคัญ การตีความ สิทธิ หน้าที่ การบังคับใช้และบทลงโทษ

2.      ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรที่เข้าร่วมอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำนโยบาย แนวปฏิบัติ การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการเตรียมการอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้องค์กรปฏิบัติการให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

3.      ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรที่เข้าร่วมอบรมจะมีความตระหนักรู้ในแนวทางการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลและความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.. 2562

 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรม

          บุคคลทั่วไป ผู้บริหารและบุคลากรของภาครัฐและภาคธุรกิจ

 

อุปกรณ์ที่จะต้องนำมา

          ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องนำคอมพิวเตอร์ (Note book) มาด้วยตนเอง