หลักสูตรพัฒนำสุดยอดนักบริหารระดับสูง TOP-CEO

Lastest Modified Monday 24 July 2017 , 10:39

หลักสูตรพัฒนำสุดยอดนักบริหารระดับสูง TOP-CEO ของโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เน้นการสร้างทักษะการเป็นผู้บริหารระดับสูงยุคใหม่ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล กล้าคิดนอกกรอบ กล้าเปลี่ยนแปลง กล้าพัฒนา กล้าเผชิญหน้ากับการแข่งขันทางธุรกิจ มีภาวะผู้นำสูง และกล้าตัดสินใจภายใต้ความกดดันและความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ โดยหลักสูตรมุ่งเน้นในการให้ความรู้เชิงวิชาการ สำหรับนักบริหารระดับสูง เป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม การทำ Workshop ในกรณีศึกษาต่างๆ การสร้างเครือข่ายธุรกิจ การทำ Business Matching รวมทั้งการต่อยอดธุรกิจ ตลอดจนการศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ
 
วัตถุประสงค์
 
     1. สร้างนักบริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทางด้านการบริหารและการพัฒนาองค์การ เพื่อให้สามารถปรับตัวรับมือกับยุคอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจสู่ระดับสากล
      2. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการผลิตโดยใช้กระบวนการผลิตที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจร
      3. สามารถพัฒนาความรู้ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาศักยภาพโดยเชื่อมโยงกระบวนการผลิตสินค้ากับเทคโนโลยีดิจิทัล  The Internet of Things  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด
      4. เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ โลกทัศน์ นวัตกรรม ภูมิปัญญา จริยธรรม ความรู้และประสบการณ์ ผ่านการศึกษาดูงานขององค์การที่มีผลงานเป็นเลิศ รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์จริงระหว่างวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
      5. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และต่อยอดธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้จริง
 
หลักสูตรอบรม 60 ชั่วโมงประกอบด้วยเนื้อหา 4 ภาค คือ
 
     1. ภาควิชาการ ความรู้ และการประยุกต์ (Academic , knowledge & Applications)
      2. ภาคประสบการณ์การบริหาร (Sharing Experience)
      3. ภาคปฏิบัติการ (Workshop & Action Learning)
      4. ภาคศึกษาดูงานและฟังบรรยายในต่างประเทศ (Technical Visit & Sit in)

ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://topceo-ssru.com


Attached File

Picture

01
01
01
01