ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น - โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ 5 วัน 3 คืน

หลักสูตร : ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น - โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ 5 วัน 3 คืน วันที่ 13 May - 17 May 2015

วันที่ : 13 May - 17 May 2015

หลักสูตร : ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น - โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ 5 วัน 3 คืน

วิทยากร :

สถานที่ : ประเทศญี่ปุ่น -โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

วันเดินทาง :  5 วัน  3 คืน (พักออนเซ็น 1 คืน นาริตะ 2 คืน)

เที่ยวบิน :JET ASIA AIRWAYS BKK-NARITA/JF988 01.25-09.30 น. +  NARITA-BKK/JF 989 13.25-19.00 น.  

ท่านใดสนใจ สามารถติดต่อได้ที่สมาคมนักวิจัย

M.087-9315303 , T. 02-5790787   อีเมล์  ar@ar.or.th

เจ้าหน้าที่สมาคมนักวิจัย 

อัตราค่าบริการ  

 • สมาชิกสมาคมนักวิจัย ท่านละ 35,900.00 บาท
 • บุคคลทั่วไป ท่านละ 37,500.00 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ   9,000.00 บาท

เงื่อนไขในการชำระเงิน

 1. ชำระงวดแรกในวันที่ 5 มีนาคม  2558   จำนวน   10,000.00 บาท  
 2. ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดภายใน วันที่ 25 เมษายน  2558 


  อัตราค่าบริการนี้รวม

  ☑ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ☑ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

  ☑ ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. ☑ ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

  ☑ ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ☑ ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

  ☑ ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ ☑ ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 

  ☑ ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  ☒ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า      ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**

  ☒ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

  ☒ ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน☒ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามแต่ท่านเห็นสมควร

  ☒ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

  ☒ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)