เลื่อนการอบรม !! โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ สายวิทยาศาสตร์

หลักสูตร : เลื่อนการอบรม !! โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ สายวิทยาศาสตร์ วันที่ 25 March 2018

วันที่ : 25 March 2018

หลักสูตร : เลื่อนการอบรม !! โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ สายวิทยาศาสตร์

วิทยากร : ผศ. ดร. บุษบา ต้นทอง

สถานที่ : โรงแรมมารวยการ์เด้น ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

เลื่อนการอบรมออกไปก่อน!!

จะแจ้งวันให้ทราบอีกครั้งค่ะ

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ สายวิทยาศาสตร์

หลักการและเหตุผล
การเขียนบทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติเป็นทักษะที่ต้องใช้เวลา นักวิจัย นักวิชาการ ที่มีศักยภาพในการทำงานวิจัยที่มีศักยภาพในการทำงานวิจัยและมีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วแต่ยังไม่สามารถตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการนานาชาติ ได้นั้น อาจเนื่องมาจากภาษาอังกฤษที่ใช้ยังไม่สามารถสื่อสารงานวิจัยให้แก่ชุมชนนักวิจัยในระดับนานาชาติได้ ดังนั้น เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยมีทักษะและความสามารถในการเขียนบทความงานวิจัยภาษาอังกฤษให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จึงได้จัดการอบรม เรื่องเทคนิคการเขียนบทความงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมจะได้ปรับปรุงแก้ไขร่างบทความงานวิจัยภาษาอังกฤษให้สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 และ วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 ตามลำดับ 

วิทยากร
ผศ. ดร. บุษบา ต้นทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
เป็น นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ ที่มีร่างบทความต้นฉบับผลงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ

รายละเอียดประกอบการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องส่ง ไปยัง วิทยากร ที่ bussba_t@hotmail.com
1. Corresponding author name
2. Title
3. Abstract
4. Intended journals for submission
** ขอให้ผู้สมัครส่งต้นฉบับตามข้างต้นถึง Email วิทยากรล่วงหน้าก่อนวันอบรม 
สำหรับสายวิทยาศาสตร์ *ภายในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561* 

วัน เวลา และสถานที่
สายวิทยาศาสตร์ วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561